Zakon o dentalnoj medicini

Stomatološka djelatnost u Republici Hrvatskoj regulirana je:

 • Zakonom o dentalnoj medicini (NN 121/03, 117/08, 120/09).
 • Zakonom o zaštiti prava pacijenata (NN 169/04, 37/08)
 • Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/2007)
 • Zakon o radiološkoj i nuklearnoj djelatnosti (NN 141/13, 39/15)

Zakon o dentalnoj medicini

Zakon o dentalnoj medicini

Sukladno Zakonu o dentalnoj medicini u Republici Hrvatskoj dentalnu medicinu obavljaju

 • doktori dentalne medicine i
 • doktori dentalne medicine specijalisti

nakon završenog studija dentalne medicine.

U Republici Hrvatskoj uvjet za obavljanje stomatološke djelatnosti je:

 • završen studij stomatologije u trajanju od 5 godina
 • položen državni stručni ispit
 • upis u registar doktora dentalne medicine pri Hrvatskoj komori dentalne medicine (HKDM)
 • ishodovanje odobrenja za samostalan rad tj. licence koju izdaje HKDM i koja se izdaje na rok od 6 godina.

Odobrenjem za samostalan rad dokazuje se stručna osposobljenost stomatologa za samostalno obavljanje cjelokupne djelatnosti dentalne medicine na području Republike Hrvatske. Po isteku roka od šest godina, stomatolozi su obvezni obnoviti licencu za rad. Uvjet za obnovu licence je sakupljenih minimalno 10 bodova godišnje, što u roku od šest godina iznosi ukupno 60 bodova. Prikupljeni bodovi se dokazuju diplomama sa tečajeva koje je doktor dentalne medicine pohađao tijekom rada.

Zakon o dentalnoj medicini

Zakon o dentalnoj medicini

Zakon o dentalnoj medicini

Istaknut ćemo neke članke Zakona o dentalnoj medicini sa kojima svaki pacijent mora biti upoznat:

Članak 7.

Pravo na obavljanje dentalne medicine na području Republike Hrvatske stječe se upisom u registar doktora dentalne medicine i ishođenjem odobrenja za samostalan rad.

Što znači…..posjedovanje diplome stomatološkog fakulteta vam ne daje pravo da popravljate zube, već je uvjet za to licenca za rad!

Članak 16.

Dentalne usluge u društvu mogu pružati samo doktori dentalne medicine i doktori dentalne medicine – pripravnici, pod nadzorom mentora koji odgovara za kvalitetu pružene usluge.

Što znači…….u Republici Hrvatskoj nitko osim stomatologa ne smije popravljati zube, nikakvi dentalni higijeničari, dentalni tehničari, dentalni asistenti….samo STOMATOLOZI

Članak 25.

Doktor dentalne medicine je obvezan upoznati pacijenta s predloženim dijagnostičkim postupcima i načinom liječenja, kao i drugim mogućim metodama i postupcima dijagnosticiranja te načinima liječenja. Doktor dentalne medicine obvezan je u tom pogledu pružiti pacijentu sva raspoloživa objašnjenja, uključujući vlastita i tuđa iskustva kao i moguće rizike zahvata po zdravlje i život.

Što znači…..moraju vam biti prezentirane sve opcije koje vam stoje na raspolaganju za vaše liječenje! Nekada naši doktori znaju biti i naporni sa svim opcijama koje vam nude, ali ih Zakon obvezuje na to!

Članak 27.

Doktor dentalne medicine obvezan je čuvati kao profesionalnu tajnu sve što sazna o zdravstvenom stanju pacijenta. Profesionalnom tajnom smatraju se svi podaci koje doktor dentalne medicine sazna pri obavljanju svoje struke o pacijentu, njegovim osobnim, obiteljskim i socijalnim prilikama kao i podaci vezani uz otkrivanje i liječenje bolesti. Doktor dentalne medicine obvezan je na čuvanje profesionalne tajne o pacijentu i prema članovima obitelji pacijenta, čak i nakon njegove smrti.

Što znači……iako sve dijelite sa svojom suprugom, što nam je izuzetno drago, ali  nama to nije dozvoljeno bez vašeg odobrenja!

Privacy pacijenta

Zakon o zaštiti prava pacijenata

Vrlo je važno poznavati i neke odredbe Zakona o zaštiti prava pacijenata (NN 169/04, 37/08)

U nastavku smo istaknuli neke po nama važne odredbe ovog zakona.

Članak 4.

Načelo humanosti zaštite prava pacijenata ostvaruje se:
– osiguravanjem poštivanja pacijenta kao ljudskog bića,
– osiguravanjem prava na fizički i mentalni integritet pacijenta,
– zaštitom osobnosti pacijenta uključujući poštivanje njegove privatnosti, svjetonazora te moralnih i vjerskih uvjerenja.

Što znači…..mi nemamo niti smijemo imati predrasude prema vama, nama ste svi naši dragi pacijenti!

Članak 6.

Pravo na suodlučivanje pacijenta obuhvaća pravo pacijenta na obaviještenost i pravo na prihvaćanje ili odbijanje pojedinoga dijagnostičkog, odnosno terapijskog postupka.

Što znači……vi ste ti koji donose konačnu odluku o metodi liječenja!

Članak 12.

Pacijent ima pravo biti upoznat s imenima, te specijalizacijom osoba koje mu izravno pružaju zdravstvenu zaštitu.

Što znači……na zidu u ordinaciji mora biti izvješena diploma i licenca za rad stomatologa koji vas liječi!

Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti

Članak 10.

Opće mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti provode se u objektima koji podliježu sanitarnom nadzoru,……..i u djelatnostima na području zdravstva…….

Opće mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti su:
………………..

1. osiguravanje zdravstvene ispravnosti vode za piće te sanitarna zaštita zona izvorišta i objekata, odnosno uređaja koji služe za javnu opskrbu vodom za piće,
…………..

4. osiguravanje sanitarno-tehničkih i higijenskih uvjeta na površinama, u prostorijama ili objektima iz stavka 1. ovoga članka,

…………..
6. osiguravanje provođenja dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao opće mjere na površinama, prostorima, prostorijama ili objektima iz stavka 1. ovoga članka.

Što znači……zakonski smo obvezno svakih 6 mjeseci u našim poslovnim prostorijama provoditi mjere dezinsekcije i deratizacije! Dok mjere dezinfekcije provodimo svakodnevno na svim našim površinama i instrumentima koje koristimo u radu! O čemu smo također obvezni voditi i knjigu evidencije!

Svakih 6 mjeseci uzimamo uzorke naših površina koje šaljemo na analizu u za to ovlaštene laboratorije, kao i kontrolu zraka i pitke vode u prostorima!

 

Članak 26.

Zdravstveni nadzor provodi se nad osobama:

……..

 1. privatnim zdravstvenim radnicima te osobama koje u pravnim osobama s registriranom zdravstvenom djelatnošću i ustanovama socijalne skrbi obavljaju preglede, liječenje, njegu i usluživanje bolesnika, kao i osobama koje rade u proizvodnji, opremanju i izdavanju lijekova ili medicinskih proizvoda, odnosno na drugi način dolaze u neposredan dodir s lijekovima ili medicinskim proizvodima……..

Što znači…….prije zapošljavanja i tijekom zaposlenja svo naše medicinsko osoblje mora biti pod zdravstvenim nadzorom!

 

Članak 28.

Zdravstveni nadzor obuhvaća:
1. zdravstveni pregled prije stupanja u radni odnos osoba iz članka 26. točke 1. – 5. ovoga Zakona,
2. povremene zdravstvene preglede tijekom radnog odnosa,
3. zdravstveni pregled poslije preboljenih zaraznih bolesti iz članka 3. ovoga Zakona,
……..

Zdravstveni pregledi iz stavka 1. točke 1. – 4. ovoga članka obavljaju se u zavodima za javno zdravstvo županija, odnosno Grada Zagreba i u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo.

Što znači……zdravstvene preglede u RH obavljaju za to ovlaštene institucije! Ne može baš svakom pasti na pamet raditi taj posao!

 

Zakon o radiološkoj i nuklearnoj djelatnosti

Odobrenje za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja

Članak 8.

(1) Djelatnost s izvorima ionizirajućeg zračenja ne smije se započeti obavljati prije nego što Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost izda odobrenje.

……..

Što znači…..prvo treba dobiti dozvolu tj. ispuniti uvjete za obavljanje djelatnosti, koja se izdaje na rok od 5 godina!

 

Dozvola za uporabu izvora ionizirajućeg zračenja

Članak 10.

(1) Nositelj odobrenja za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja iz članka 8. ovoga Zakona ne smije započeti koristiti izvor ionizirajućeg zračenja prije nego što Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost izda dozvolu za uporabu toga izvora.

…….

Što znači…..nakon što dobijemo dozvolu za obavljanje djelatnosti, moramo i za svaki aparat zatražiti dozvolu, koja se izdaje na rok od 12 mjeseci i nakon toga se mora obnavljati! Jer Vas ne smijemo slikati sa aparatom koji nema dozvolu za uporabu! Pored svakog aparata mora biti izvješena njegova uporabna dozvola, ukoliko ne vidite istu nemojte dozvoliti da vas slikaju!

 

Kao što ste mogli zaključiti do sada, u RH možete obavljati stomatološku djelatnost jedino pod uvjetima da udovoljavate svim zakonskim propisima!

Ukoliko vaša odabrana stomatološka ordinacija ne udovoljava svim navedenim uvjetima morate mijenjati doktora dentalne medicine!

Imate pravo na pristup svim gore navedenim informacijama, i imate puno pravo od svog doktora dentalne medicine zatražiti da vam ih predoči!

 

Komentari